Overige informatie

Hier vindt u overige informatie. Op deze manier proberen we zo transparant mogelijk te zijn.

- Jaarrekening 2020
- Bestuurs- en kwaliteitsverslag 2020
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Cliënt- en medewerkersbestand per 1 juli 2020
- Woon- en zorgproducten Herfstzon
- Privacy reglement versie 2 2017
- Aanvullende tekst website mantelzorgers wijkverpleging
- Klachtenreglement
- Informatieprotocol
Organogram
- Prijslijst 2021


Beleid duurzaamheid
Herfstzon heeft op het gebied van duurzaamheid en verantwoorde inzet van energie een structurele samenwerking met Stichting Lucrum. Door hen wordt een platform geboden voor inkoop, logistiek, kennisuitwisseling, innovatie en duurzaamheid.

Jaarlijks vindt samen met het platform van Lucrum een evaluatie van het duurzaamheidsbeleid plaats en wordt een speerpunt voor het betreffende jaar bepaald:

2019: inventarisatie lichtbronnen en vervangen door ledverlichting
2020: evaluatie en aanpassing energiecontracten
2021 + 2022: evaluatie van duurzaamheid in renovatie- en nieuwbouwtrajecten


Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz)
Indien u beschikt over een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuning wordt gegeven door organisaties die door het Menzis Zorgkantoor zijn gecontracteerd. Voor meer informatie kunt u de website van het Zorgkantoor raadplegen:
www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Mocht u behoefte hebben aan onafhankelijke cliëntondersteuning, dan kunt u terecht bij de organisatie Zorgbelang. Deze organisatie biedt gratis ondersteuning aan in de gemeente Hof van Twente. Zo kan de organisatie u helpen bij:

  • Informatie en advies krijgen over o.a. zorgorganisatie, zorgaanbod, wachttijden
  • Het kiezen van een passende zorgaanbieder
  • Bemiddelingen tussen u en een zorgaanbieder
  • De invulling van uw zorg
  • De procedure van herindicatie
  • Uw klachten en geschillen over de geleverde zorg

De contactgegevens van Zorgbelang vindt u hieronder.

Website www.zorgbelang-overijssel.nl
E-mailadres info@zorgbelang-overijssel.nl
Telefoonnummer 074 -291 35 97
Bezoekadres Lupinestraat 9, 7552 HJ Hengelo

 

Reacties en klachten

Als u ons laat weten wat u van ons werk vindt, kunnen wij daarvan leren en er iets mee doen. Daarom zijn we blij met uw reacties: met de positieve, maar ook met de negatieve. U kunt ze bij al onze medewerkers kwijt of bij de leidinggevende van Herfstzon, mevrouw Karin Schuurman. Zo horen wij wat er goed gaat en wat er beter kan. Uw klacht zien wij als ons beste advies.


Cliëntenvertrouwenspersoon Herfstzon
Het kan voorkomen dat u zich als bewoner of naaste ergens zorgen over maakt. We nodigen u uit dat rechtstreeks met een zorgmedewerker of leidinggevende te bespreken. Mocht u iets willen vertellen aan een onafhankelijke derde, dan kunt u in vertrouwen contact opnemen met cliëntenvertrouwenspersoon Linda van Wanrooy, Laarstraat 108a, 7471 DG Goor. Tel. 06-29326326, e-mail: janenlindavanw@gmail.com.
 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
U kunt als cliënt, familie en/of cliëntvertegenwoordiger te maken hebben met onvrijwillige zorg. Wanneer u bijvoorbeeld een vraag, een klacht of een probleem heeft met de beperking van de vrijheid van de cliënt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Josien van Zwol van het LSR. Zij ondersteunt u bij een oplossing of bij het indienen van een klacht. U kunt haar telefonisch bereiken op 06 - 11 50 62 48 of een mail sturen naar j.vanzwol@hetlsr.nl. Mocht u haar niet kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met 088 – 20 15 900.

Meer informatie vindt u in onderstaande brochures, door te klikken op de link.
Voor cliëntvertegenwoordiger: brochure
Voor familie: brochure


Onafhankelijke klachtencommissie
Met klachten over zorg of wonen bij Herfstzon kunt u zich ook wenden tot de klachtencommissie:

Mevrouw Kerkhoff, voorzitter
De heer Weenink, secretaris
De heer Van Felis

U kunt hier doorklikken naar het klachtenformulier en het klachtenreglement.

De klachtencommissie is bereikbaar via receptie Herfstzon 0547 272342 of klachtencommissie@herfstzongoor.nl. Ook kunt u terecht bij de Landelijke Geschillencommissie via www.degeschillencommissie.nl.